Stanovy Svazu školkařů České republiky, z.s.

Stanovy Svazu školkařů České republiky, z.s.

Úplné znění ke dni 9.3.2021 dle VH


Článek I.

Úvodní ustanovení

1) Název spolku je Svaz školkařů České republiky, z.s. (dále též jen „spolek“).

2) Sídlo spolku je v Olomouci.

3) Svaz školkařů České republiky, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 an. zákona
č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4) Svaz školkařů České republiky, z.s. je profesní, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu sdružených českých a moravských školkařů, kterým je zvyšování úrovně školkařství a zajištění plynulého rozvoje tohoto oboru na úseku hospodářském, technickém a kulturním, jakož i ochrana společných práv a oprávněných zájmů vůči orgánům veřejné správy i národním a zahraničním institucím. Vzhledem k významu a poslání školkařského oboru v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí, je dalším účelem spolku zastupování a hájení odpovídajícího postavení oboru školkařství v rámci celého národního hospodářství.

5) Za správní rok se pro účely těchto stanov považuje období kalendářního roku, které odpovídá v praxi zavedené úřední evidenci, tj. od 1. ledna do 31. prosince.

6) Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku, se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.


Článek II.

Činnost spolku

1) Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I těchto stanov.

2) K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále vedlejší hospodářskou činnost, kterou může být výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, zprostředkování obchodu a služeb, reklamní činnost, výstavnictví, marketing, mediální zastoupení a mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti a pronájem movitých a nemovitých věcí.

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.


Článek III.

Členství

1) Členství ve spolku je dobrovolné. Členy spolku Svazu školkařů České republiky, z.s. se mohou stát fyzické a právnické osoby, které jsou rozděleny do následujících skupin podle druhu členství:

 • a) osoby podnikající v oboru školkařství (pravidelné pěstování venkovních dřevin a bylin v hospodářském měřítku zařazené jako zemědělská prvovýroba), v oboru produkce rostlin (obchodování v hospodářském měřítku se školkařskými výpěstky a ostatním pomocným materiálem pro zahradnickou a zahrádkářskou činnost)i jiná odborná společenství a korporace, pokud svým účelem a zaměřením mají vztah ke školkařství (dále také jen „podnikající člen“),
 • b) odborná společenství zabývající se výukou, školy a vzdělávací organizace vyvíjející činnost v oblasti účelu spolku nebo v obdobné oblasti (dále také jen „vzdělávací organizace“),
 • c) spolky vyvíjející činnost v oblasti účelu spolku nebo v obdobné oblasti (dále také jen „spolkový člen“),
 • d) člen – fyzická osoba, která ukončila podnikatelskou činnost nebo osoba, která se významně zasloužila o obor školkařství (dále také jen „čestný člen“).

2) Členství se váže na osobu člena a je nepřevoditelné na jinou osobu.

3) Členství přechází na právního nástupce člena (např. po prodeji závodu novému majiteli).

4) Právnickou osobu ve spolku zastupuje její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

5) Žádost o členství se adresuje výkonnému orgánu k rukám předsedy. Výkonný orgán po doručení žádosti o členství předkládá takovou žádost předsednictvu.

6) Žádost o členství podnikajícího člena musí obsahovat písemné prohlášení, že produkty žadatele o členství odpovídají svou kvalitou a zdravotním stavem platným českým technickým normám (ČSN) a příslušným ON a doklady prokazující, že majitelé nebo vedoucí pracovníci mají odbornou způsobilost a závod má k dispozici technická zařízení, která jsou zárukou odborného ošetřování rostlin.

7) Žadatelé o členství ve skupině podnikající člen jsou povinni předložit registraci u státního dozorového orgánu určeného dle příslušných právních předpisů Ministerstvem zemědělství České republiky (v současnosti Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský).

8) Předsednictvo spolku může nepředložit žádost o členství, pokud se usnese, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku. V takovém případě se žadatel o členství může odvolat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení zamítavého rozhodnutí předsednictva a o jeho odvolání rozhodne valná hromada.

9) Žadatel o členství se stává členem ke dni konání valné hromady, která rozhodla o přijetí jeho žádosti o členství.

10) Ukončení členství

 • a) dobrovolné vystoupení člena – členství končí posledním dnem správního roku, ve kterém bylo písemné oznámení o ukončení členství doručeno výkonnému orgánu;
 • b) úmrtím nebo zánikem člena;
 • c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení doporučeného dopisu obsahujícího rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; předsednictvo spolku má právo vyloučit člena, pokud je v prodlení s placením členských příspěvků delším než 6 měsíců anebo jestliže závažným způsobem poruší stanovy spolku nebo stavovskou čest, přičemž proti rozhodnutí předsednictva o vyloučení je přípustné odvolání podané do čtyř týdnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení a o takovém odvolání rozhoduje valná hromada;
 • d) dnem zjištění úpadku a prohlášením konkurzu na majetek člena, a
 • e) zánikem spolku nebo rozhodnutím valné hromady o jeho přeměně na jinou právní formu.

11) Práva členů:

 • a) účastnit se činnosti spolku;
 • b) být pravidelně informován o dění ve spolku;
 • c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpovědi na svá podání;
 • d) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku, toto se nevztahuje na spolkové členy a čestné členy

12) Povinnosti členů:

 • a) platit členské příspěvky, toto se nevztahuje na spolkové členy a čestné členy;
 • b) poskytovat včas pravdivé informace vyžádané ze strany spolku;
 • c) chránit a zachovávat dobré jméno spolku;
 • d) dodržovat stanovy spolku, vnitřní organizační předpisy a usnesení valné hromady.

13) Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

14) Výkonný orgán je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.


Článek IV.

Orgány spolku

1) Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

 • a) valná hromada;
 • b) předsednictvo;
 • c) výkonný orgán;
 • d) kontrolní komise.

2) Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

3) Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

4) Funkční období volených orgánů je čtyřleté.

5) Vzdá-li se člen předsednictva nebo kontrolní komise svojí funkce v průběhu funkčního období, nastupuje na jeho místo náhradník. Za náhradníka se považuje kandidát, který do příslušného orgánu při poslední volbě kandidoval, avšak nebyl zvolen. Je-li náhradníků více, rozhoduje počet hlasů, které obdrželi při poslední volbě příslušného orgánu.


Článek V.

Valná hromada

1) Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

 • a) určit hlavní zaměření činnosti spolku (vč. schválení plánu činnosti předsednictva);
 • b) rozhodovat o změně stanov;
 • c) stanovit výši a splatnost členských příspěvků příspěvkovým řádem;
 • d) schvalovat roční rozpočet a přezkoumávat roční závěrku spolku;
 • e) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výkonným orgánem včetně vyúčtování rozpočtu;
 • f) schvalovat zprávu kontrolní komise;
 • g) volit a odvolávat 9 členů předsednictva;
 • h) volit a odvolávat členy kontrolní komise;
 • i) projednávat a rozhodovat o návrzích předsednictva;
 • j) projednávat a rozhodovat o návrzích výkonného orgánu;
 • k) projednávat a rozhodovat o návrzích členů doručených předsednictvu anebo výkonnému orgánu alespoň 30 dní před konáním valné hromady;
 • l) rozhodnout o dobrovolném zrušení spolku nebo jeho přeměně.

2) Valná hromada je svolávána výkonným orgánem podle potřeby, nejméně však jednou za rok.

3) Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná valná hromada. Výkonný orgán je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu nejpozději do 3 měsíců od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné valné hromady. Nesvolá-li výkonný orgán spolku zasedání mimořádné valné hromady, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady spolku sám.

4) Právo zúčastnit se valné hromady mají všichni členové spolku, právo hlasovat, volit a být volen mají podnikající členové a vzdělávací organizace. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání valné hromady. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

5) Pozvánka na valnou hromadu spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně 30 dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání valné hromady lze odvolat nebo odložit pouze ze zvlášť závažných důvodů.

6) Každý člen má jeden hlas. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti alespoň 20 procent všech členů spolku. Usnesení valná hromada přijímá většinou hlasů přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o dobrovolném rozpuštění spolku jsou přijímána nejméně dvěma třetinami přítomných členů.

7) Jednání valné hromady řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se valná hromada usnese na předčasném ukončení.

8) Výkonný orgán zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 60 dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání valné hromady.


Článek VI.

Předsednictvo

1) Předsednictvo je druhým nejvyšším orgánem spolku a řídí jeho činnost v souladu se stanovami a usneseními valné hromady mezi jednotlivými zasedáními valné hromady.

2) Předsednictvo má 9 členů zvolených valnou hromadou, z nichž 3 členy tvoří výkonný orgán.

3) Předsednictvo odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné naplňování poslání spolku. Předsednictvo vede a řídí práci spolku v období mezi zasedáními valné hromady, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Předsednictvo je oprávněno delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy nebo zaměstnance spolku. Předsednictvo je povinno jednat s péčí řádného hospodáře.

4) Předsednictvo je svoláváno předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Předsednictvo je usnášeníschopné za účasti nadpoloviční většiny všech jeho členů. Hlasy všech členů předsednictva mají stejnou váhu. Rozhodnutí předsednictva jsou přijímána většinou hlasů přítomných členů. Na schůzi předsednictva mohou být zváni dle potřeby hosté.

5) Pozvání na schůzi předsednictva musí být písemné a musí být odesláno s programem nejméně 7 dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a pouze pokud to předsednictvo po svém svolání schválí.

6) Předsednictvo může činit také rozhodnutí per rollam, tedy na základě hlasování v písemné nebo elektronické formě.

7) Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi předsednictva, požádá-li jej o to nejméně třetina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.

8) Do výlučné kompetence předsednictva patří:

 • a) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku;
 • b) posuzovat případné návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další podstatné investice a předkládat tyto návrhy valné hromadě;
 • c) rozhodovat o záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků (vč. přijímání zaměstnanců a rozvazování jejich pracovních poměrů);
 • d) posuzovat žádosti o členství a rozhodovat o vyloučení členů;
 • e) schvalovat vnitřní organizační předpisy spolku.

Článek VII.

Výkonný orgán

1) Výkonný orgán je kolektivním statutárním orgánem a má 3 členy, a to předsedu, místopředsedu a jednoho řadového člena.

2) Členy výkonného orgánu volí do jejich pozic ze svých řad předsednictvo.

3) Jednání výkonného výboru se účastní tajemník, který není jeho členem a nemá tak ve výkonném orgánu hlasovací právo (má pouze hlas poradní).

4) Rozhodnutí výkonného orgánu jsou přijímána většinou hlasů všech členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

5) Jednat jménem spolku může vždy jen předseda společně s dalším členem výkonného orgánu (ve všech záležitostech včetně mimosoudního a soudního řešení sporů). Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis vždy předseda a jeden další člen výkonného orgánu. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

6) Předseda spravuje finanční prostředky podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

7) Nepřítomného předsedu zastupuje místopředseda.

8) K výlučným kompetencím výkonného orgánu patří:

 • a) zajištovat činnost spolku;
 • b) svolávat valnou hromadu;
 • c) vést valnou hromadu, ověřovat její usnášeníschopnost, pořizovat zápis z jejího jednání.

9) Výkonný orgán se řídí příslušnými právními předpisy, stanovami spolku a rozhodnutími valné hromady a předsednictva.

10) Výkonný orgán může delegovat některé své kompetence na další členy předsednictva, případně na další členy či zaměstnance spolku.


Článek VIII.

Kontrolní komise

1) Kontrolní komise má 3 členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává valná hromada z řad členů spolku. Kontrolní komise si ze svého středu volí předsedu kontrolní komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Kontrolní komise se zodpovídá valné hromadě.

2) Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím v předsednictvu. Členem kontrolní komise nesmí být osoba blízká členům předsednictva.

3) Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy, stanovami, vnitřními organizačními předpisy spolku a rozhodnutími valné hromady a předsednictva.

4) Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.

5) Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi bez zbytečného prodlení.

6) Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.

7) O výsledku kontroly předá kontrolní komise do 14 dnů předsedovi a následně valné hromadě písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.

8) Všichni členové, předsednictvo i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.

9) Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.


Článek IX.

Majetek a hospodaření

1) Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, případně z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

2) Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

3) Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům.

4) Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

5) Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

6) Předsednictvo může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.

7) Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

8) Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku mohou být obsaženy ve vnitřních předpisech spolku.


Článek X.

Závěrečná ustanovení

1) Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2) Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek (rozvoj školkařů). Určení konkrétní organizace náleží do kompetence valné hromady.

3) Tyto stanovy nabývají účinnosti v den jejich schválení.


Staňte se také Vy našim členem svazu!