<strong>Odborné semináře ŠKOLKAŘSKÉ DNY 2023 Svazu školkařů České republiky a Školkařského svazu Ovocnářské unie České republiky.</strong>

Odborné semináře ŠKOLKAŘSKÉ DNY 2023 Svazu školkařů České republiky a Školkařského svazu Ovocnářské unie České republiky.

Úvod

Dne 6. – 7. února 2023 v Hotelu Skalský dvůr proběhly tradiční Školkařské dny a volební Valná hromada pořádaná Svazem školkařů České republiky (SŠČR). Na akci 7. – 8. února plynule navázaly Školkařské dny Školkařského svazu Ovocnářské unie České republiky (ŠSOUČR).

Valná hromada – slovo předsedy

Po čtyřech letech v odpoledních hodinách 6. února 2023 proběhla volební valná hromada. Jednání valné hromady zahájil Ing. Pavel Halama. Ve svém projevu shrnul poslední dvouletou činnost předsedy SŠČR v době Covidu19 a po ní a upozornil na zásadní problémy týkající činnosti svazu. Apeloval na solidaritu a jednotu mezi školkaři, která se projevila např. po větrné smršti v roce 2021. Zdůraznil, že je potřeba rehabilitovat školkařský a zahradnický obor v očích veřejnosti. Zdůraznil, že je také potřeba se věnovat kmenových zahradnickým školám, jejich studentů a učitelům. Pořádat pro ně vzdělávací akce. V návaznosti na to zmínil akci pro studenty středních odborných škol, kterou SŠČR společně s firmou Arboeko a ÚZEI za podpory Olomouckého Kraje a národních dotací v roce 2022 uspořádal v Obříství.

Předseda vyzval členy k převzetí osobní zodpovědnosti za budování prestiže školkařského oboru a vyzdvihl důležitost SŠČR jako sjednocující organizace. Plány do budoucna byly věnovány především výstavě Zelená burza, Školkařským dnům, školení učitelů odborných škol a pořádání akce Dny školkařské techniky v roce 2024. Zmínka také byla věnována i Zelenému portálu a nastínění potenciálu této elektronické encyklopedie a prodejního portálu výpěstků našich členů.

Novinky ve Svazu školkařů České republiky

Na valné hromadě bylo zvoleno nové předsednictvo a nová kontrolní komise. Do předsednictva Svazu školkařů České republiky, z.s. byli nominováni a zvoleni Ing. Pavel Halama – předseda, Ing. Marie Bartíkova, Ph.D. – místopředseda, Ing. Petr Franc, Ph.D. – druhý místopředseda, Doc. Dr. Ing. Petr Salaš, Ing. Karel Zeman, Ing. Ondřej Ottomanský, Ph.D., Ing. Petr Kostelník, DiS., Ing. Radek Horák, Vlastimil Pasič. Do kontrolní komise byli zvoleni Ing. Jiří Valtera, Ing. Jan Pich, Ing. Vojtěch Němec. Jsme rádi, že v předsednictvu můžeme uvítat dva nové členy. Je jím fytopatoložka Ing. Marie Bártíkova, Ph.D. a provozní ředitel firmy Starkl – zahradník Ing. Petr Kostelník, DiS. Oběma blahopřejeme a těšíme se na další spolupráci.

Pietní vzpomínka byla věnována osobnosti školkařského oboru, která nás v roce 2023 navždy opustila a jíž byl Josef Holzbecher. Předseda poděkoval významným osobnostem SŠČR. Osobně k významnému životnímu jubileu 90. let popřál Ing. Josefu Schuchovi a Ing. Jiřímu Velebovi. Gratulace budou zaslány i jubilantům, kteří se nemohli osobně dostavit. Mezi ně patří: Ing Alena Matúšů, Ing. František Zábojník a Ing. Kristián Korner.

Svaz školkařů České republiky sdružuje podnikatele v oblasti okrasného, lesního a ovocného školkařství a zastřešuje tak jejich společné zájmy, potřeby a také pořádá odborné akce a semináře. Mezi ně patří i tradičně pořádaný seminář s názvem „Školkařské dny“.

Školkařský svaz Ovocnářské unie České republiky sdružuje především profesionální pěstitele ovocných výpěstků, podnoží nebo roubového materiálu. Mezi členy patří rovněž šlechtitelské stanice a odborné školy nebo školní statky.

Seminář školkařské dny

Odborný seminář Školkařské dny 2023 byl určen především pěstitelům okrasného, ovocného, popřípadě lesního sadebního materiálu, ať už se jedná o členy sdružené v jednom ze tří profesních sdružení školkařů reprezentující ovocné, okrasné a lesní školky nebo o zájemce z řad nečlenů.

V rámci těchto obou seminářů Svazu školkařů České republiky a Školkařského svazu Ovocnářské unie České republiky se uskutečnila řada zajímavých přednášek. Tematických okruhů byla celá řada.

Během Školkařských dnů SŠ ČR zazněly kromě nových legislativních a rostlinolékařských opatření, Státní zemědělské politiky, informace o praktických možnostech biologické ochrany, zvyšování vitality rostlin, sledování sucha na portále Intersucho a dopady sucha v minulých letech na pěstované rostliny. Účastníci se také dozvěděli novinky z oblasti šlechtění perspektivních odrůd rodu Rhododendron. Představen byl také Zelený portál v němž by měl nově probíhat prodej výpěstků českých pěstitelů. V rámci přednášek byly představeny novinky a vize z oboru precizního zemědělství v oblasti automatizace, robotizace a pokročilého dálkového průzkumu Země. Na večerním setkání mohli účastníci shlédnout moderní technologie a řízení školkařské výroby v nizozemských školkách, které Svaz školkařů navštívil v červnu roku 2022.

Prezentace ze semináře najdou naši členové na www.svaz-skolkaru.cz po přihlášení do svého účtu Sekce pro členy (ikona zámku v pravo nahoře).

V rámci semináře Školkařského svazu OUČR rezonovala témata automatizace školkařských provozů a ekonomika produkce školkařských výpěstků, které s předchozím tématem úzce souvisí. Zajímavým obohacením klasického programu bylo rovněž diskusní fórum na téma perspektiv ovocného školkařtví a uplatnění školkařských výpěstků na trhu, které moderoval tajemník ŠS OUČR, Roman Chaloupka. Pozvání do řízené diskuse přijali – Pavel Halama – předseda ŠS ČR, majitel okrasné školky a zahradního centra DIKÉ a člen představenstva Zahradní centra CS, Tomáš Letocha, místopředseda ŠS OUČR a jednatel ovocné školky Ökoplant international s.r.o., Jaroslav Verbík, spolumajitel zahradnického centra a internetového obchodu Prodejstromků s.r.o., Martin Přibyl spolumajitel školkařské a realizátorské firmy Arbia s.r.o., Petra Kobělušová z ovocné školky Koběluš a Helena Zahradníková z Ovocné školky Litenčice s.r.o.  

Klasickou součástí Školkařských dnů ŠS OUČR je rovněž blok ÚKZÚZ věnovaný uznávacímu řízení množitelských porostů a legislativě uvádění ovocných školkařských výpěstků do oběhu. Další přednáškový blok byl věnován novým pravidlům Společné zemědělské politiky EU a oblasti dotačních podpor vázaných na školkařtví. Posledním, neméně zajímavým tématem, které přednesli experti Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích byla ochrana v ovocných školkách s vazbou na eliminaci vektorů fytoplazem a viroz a rovněž vyhodnocení screeningu Phytophtor na podnožích.

Čestnými hosty obou akcí byli rovněž experti Výzkumného ústavu zemědělské techniky v Praze, se kterými školkařské svazy úzce spolupracují.

Vystavovatelé

V průběhu obou dvoudenních setkání v předsálí jednacího sálu probíhali prezentace obchodních partnerů školkařských subjektů nabízejících zboží a služby pro školkařské provozy. V roce 2023 se akce zúčastnilo více než 30 vystavujících firem z Polska, Belgie, České a Slovenské republiky.

Závěr a pozvání na odbornou exkurzi do Švédska

Organizační garanti Školkařských dnů Svazu školkařů České republiky a Svazu školkařů Ovocnářské unie České republiky, Ing. Pavel Halama, Ing. Václav Hurt, Ph.D., a Školkařských dnů Školkařského svazu Ovocnářské unie České republiky, Ing. Roman Chaloupka, děkují všem účastníkům a vystavovatelům za jejich aktivní účast a těší se na setkání na těchto akcích pořádaných v příštím roce, přibližně ve stejnou dobu.

Svaz školkařů České republiky by touto cestou také rád pozval případné zájemce na studijní cestu do švédských školek, která se uskuteční od 10. do 16. června 2023. Bližší informace k cestě i seminářům najdete na www.svaz-skolkaru.cz nebo na vyžádání na info@svaz-skolkaru.cz.

Prezentace ze semináře najdou naši členové na www.svaz-skolkaru.cz po přihlášení do svého účtu Sekce pro členy (ikona zámku v pravo nahoře).

Za kolektiv autorů

Václav Hurt, tajemník SŠ ČR a Roman Chaloupka, tajemník ŠS OU ČR

Fotogalerie