Úvěry PGRLF

Úvěry PGRLF

Otevření 7. kola příjmu žádostí

V rámci programu Investiční úvěry, Provozní úvěry a Investiční úvěry Zemědělec Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. bylo otevřeno 7.kolo příjmu žádostí.

Příjem žádostí bude zahájen dne 18. 6. 2018 v 8 hodin. Žádosti je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách www.pgrlf.cz

V rámci 7. kola je nově otevřen program Investiční úvěry Zemědělec, který je určen pouze pro zemědělské prvovýrobce, kteří jsou zároveň malými a středními podniky. Úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč s dobou splatnosti až 15 let. V rámci programu je možné poskytnout podporu na snížení jistiny úvěru maximálně ve výši 400 000 Kč a zároveň maximálně do výše 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru, u Začínajících podnikatelů, kteří nejsou zapsáni v evidenci zemědělských podnikatelů déle než 24 měsíců před podáním žádosti, může činit podpora na snížení jistiny úvěru maximálně 40 % z celkové výše poskytnutého úvěru. (Pozn.: Podpora snížení jistiny úvěru není v režimu de minimis, proto mohou o podporu žádat také žadatelé, kteří limit podpory de minimis mají vyčerpaný.)

Programy Investiční úvěry a Provozní úvěry jsou určeny pro zpracovatele zemědělských produktů, podnikatele z řad zpracovatelů dřeva, vlastníky lesa a obce, které se zabývají odpovídajícími činnostmi z oblasti lesního hospodářství a zpravování dřeva, i pro zemědělské prvovýrobce, kteří však v rámci těchto programů nemohou žádat o podporu v režimu de minimis na snížení jistiny úvěru. Podpora určená na snížení jistiny úvěru v režimu de minimis může činit maximálně korunový ekvivalent částky 30 000 EUR (15 000 EUR) a zároveň u Začínajících podnikatelů, kteří nepůsobí v dané oblasti podnikání déle než 24 měsíců, může být poskytnuta podpora v režimu de minimis až do výše 80 % z celkové výše poskytnutého úvěru, ostatní žadatelé až 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru. Investiční úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč s dobou splatnosti až 15 let. Provozní úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 2 mil. Kč s dobou splatnosti až 2 roky.
Maximální počet žádostí, které mohou být podány v daném kole v rámci všech třech programů společně, je 250 žádostí.
Upozorňujeme na možnost formulář vyplnit již před zahájením příjmu žádostí s tím, že vyplněný formulář je nutné odeslat až po otevření příjmu žádostí. Elektronický příjem žádostí je popsán v Příručce pro podání žádosti. V případě úspěšného podání žádosti obdrží žadatel potvrzující e-mail, ve kterém bude uvedeno datum podání žádosti a pořadí, v jakém byla žádost přijata.
Doporučujeme žadatelům, aby se s novým zněním pokynů řádně seznámili a před podáním žádosti si ověřili, že nemají žádné nedoplatky zejména u Státního pozemkového úřadu.
Pro žadatele jsou k dispozici následující kontakty:

infolinka úvěrového a analytického oddělení: 727 946 538
E-mail: info@pgrlf.cz
IT podpora: helpdesk@pgrlf.cz

Celá zpráva na webu PGRLF:

https://www.pgrlf.cz/2018/06/08/zahajeni-7-kola-prijmu-zadosti-uvery/