dotace pro školkaře – kapková závlaha

dotace pro školkaře – kapková závlaha

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách a podpora dopravy závlahové vody

1.I.a. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách

Účel:
zvýšení konkurenceschopnosti a kvality ovoce, chmele, vinných hroznů
a školkařských výpěstků.

Předmět dotace:
vybudování funkční kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách mimo území hlavního města Prahy. Podpora je poskytována na základě čl. 14 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.

Subjekt:
podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě (§ 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb.).

Forma dotace:
dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (dříve investiční).

Výše dotace:
do 72 000 Kč/ha vybudované kapkové závlahy.

Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzorových formulářů,
b) doklad o registraci podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.),
d) potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy dle uživatelských vztahů s účinností dílů půdních bloků (DPB) nejpozději k termínu ukončení přijímání žádostí (nepředkládá se v případě komerční lesní školkařské činnosti, která není provozována na zemědělské půdě)
e) doklad o vlastnictví pozemku podle katastrálního úřadu nebo dle bodu f),
f) v případě vybudování kapkové závlahy na pronajatém/propachtovaném pozemku nájemní/pachtovní smlouva, případně jiný doklad osvědčující oprávnění k dočasnému užívání pozemku, minimálně do 31.12.2024,
g) v případě nájmu/pachtu souhlas vlastníka s vybudováním kapkové závlahy,
h) povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo smlouva (dohoda) o dodávce vody s držitelem povolení. Povolení vydává místně příslušný vodoprávní úřad,
i) vyplněná přílohová tabulka.
Podmínka do rozhodnutí:
příjemce dotace bude vzhledem k charakteru dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku podnikat s předmětem dotace minimálně 7 let od data vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Za neplnění této podmínky se nepovažuje likvidace předmětu dotace v důsledku přírodní pohromy, likvidace nařízená orgány státní správy, zánik užívacích práv v důsledku zákonných opatření

Poznámka:
u školek se dotace vztahuje na plochy určené k produkci školkařských výpěstků určených k výsadbě ovocných sadů, chmelnic, vinic a k produkci školkařských výpěstků okrasných školek a komerčních lesních školek (s výjimkou lesních školek pro vlastní potřeby zemědělského podniku).
u školek je možné podnikat s předmětem dotace s ohledem na pěstitelskou technologii po dobu 7 letého závazku na různých pozemcích žadatele dle evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů. Předmět dotace musí být na předmětných pozemcích umístěn v každém roce 7 letého závazku, v průběhu celého vegetačního období pěstovaného porostu ovocné, okrasné či lesní školky.

SZIF provede kontrolu vybudování funkčnosti kapkové závlahy na místě do
22. 11. 2017.

Zhodnocení účinnosti:
počet ha vybudovaných kapkových závlah s dotací (zpracuje MZe).

1.I.b. Podpora dopravy závlahové vody

Program bude realizován v případě nutnosti v průběhu roku 2017, a to formou zpřesnění Zásad.

Garant dotačního titulu:

Ing. Martin Leibl, Ph.D.
odbor rostlinných komodit
oddělení speciálních plodin

 

Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17
117 05 Praha 1

tel. 221 81 2832
mobil 773 791 445
www.eagri.cz