Setkání s řediteli a zástupci středních škol 2017

Setkání s řediteli a zástupci středních škol 2017

Ve dnech 8. – 9. března 2017 byl na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici realizován tradiční workshop „Setkání s řediteli a zástupci středních škol 2017“. Jednalo se již o 10. ročník této akce, jejímž cílem je setkání zástupců středních škol se zástupci odborných profesních svazů, příslušných státních institucí a akademických pracovníků Zahradnické fakulty. Hlavním záměrem setkání byla výměna informací a zkušeností, navazování spolupráce dle odborného zaměření, ale také hledání možností společné koordinace podpory odborného vzdělávání na středních školách.

Letošní ročník byl více zaměřen na rozvoj spolupráce odborných zahradnických škol s profesními svazy, čemuž odpovídala i účast zástupců těchto svazů a zaměstnavatelů. Workshopu se zúčastnili nejen zástupci Svazu zakládání a údržby zeleně, Svazu školkařů ČR, Svazu květinářů a floristů ČR, Ovocnářské unie ČR a Školkařského svazu Ovocnářské unie ČR a Zelinářské unie Čech a Moravy, ale i Agrární komory ČR, Unie zaměstnavatelských svazů pro zemědělství a životní prostředí a Výstaviště Flora Olomouc. Za MŠMT ČR se jednání zúčastnil zástupce Národního ústavu pro vzdělávání Praha (NUV)

 

 

Diskusní část workshopu (první den jednání) se odehrála v areálu Zahradnické fakulty, v budově tzv. Genobanky. Po úvodním přivítání děkanem Zahradnické fakulty, profesorem Robertem Pokludou a docentem Petrem Salašem, garantem workshopu, započal první diskusní blok, v rámci kterého nejprve vystoupil děkan Zahradnické fakulty, profesor Pokluda. Nastínil možnosti rozvoje spolupráce Zahradnické fakulty nejen se středními školami, ale i s profesními svazy. Zdůraznil, že Zahradnická fakulta bude hledat možnosti rozvoje spolupráce i v rámci aktuálních výzev operačních programů EU.

Na úvodní vystoupení pana děkana navázal Ing. Karel Opočenský z Národního ústavu pro vzdělávání Praha. Informoval přítomné o novinkách v odborném školství a zahradnickém vzdělávání. V NSK (Národní soustavě kvalifikací) dochází k úpravám na pozicích greenkeeperů. Před schválením je poslední šestá profesní kvalifikace (Technik realizace a údržby zeleně) tvořící úplnou profesní kvalifikaci Zahradnický technik. Ing. Karel Opočenský dále připomněl projekt P – KAP, resp. vzniklé příklady dobré praxe v oblasti intervence Modernizace odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a firem, týkající se zahradnictví. Na závěr svého vystoupení zmínil očekávané revize rámcových vzdělávacích programů, včetně možných změn v oblasti kurikula odborného (zahradnického) školství. Ing. Jiří Dusbaba informaci v diskusi doplnil – obšírně přítomné informoval o jím garantovaných PK (Profesní kvalifikace) – především o PK Florista-designér.

V dalším diskusním bloku vystoupili zástupci profesních svazů. Ing. Jana Šimečková informovala o spolupráci Svazu zakládání a údržby zeleně se zahradnickým školstvím a možnostech rozšíření této spolupráce. Svaz organizuje soutěž mladých zahradníků – Lipová ratolest. První ročník celostátní soutěže zahradnických škol uspořádal Svaz zakládání a údržby zeleně v roce 2008, v roce 2016 tedy probíhal již devátý ročník, tentokrát ve dnech 20. – 22. září 2016 v Praze, s podporou MČ Praha 3. Soutěže se zúčastnilo 10 čtyřčlenných družstev studentů zahradnických škol s pedagogickým doprovodem z celé České republiky. Studenti intenzivně pracovali tři dny a dílo, které zhotovili, bude sloužit obyvatelům přilehlých domů. Předmětem zahradnických úprav byly předzahrádky na ulici Koněvova. Jde o velmi oceňovanou soutěž, přispívající ke zvýšení motivace a profesní úrovně studentů středních odborných škol, což zástupci středních škol v diskusi potvrzovali. Součástí diskuse byla i informace o termínech a zaměření dalšího ročníku soutěže.
Ing. Marie Horáková, zastupující Svaz školkařů ČR, informovala o aktivitách Svazu školkařů ČR podporující zájem uchazečů o studium na středních zahradnických školách. Svaz podporuje zahradnické školství nejen ve svých tiskovinách (tištěný i elektronický katalog členů svazu, propagační letáky, webové stránky apod.), ale připravuje i audiovizuální pořady, příkladem může být mediálně úspěšný klip Everybody do školky. V současnosti Svaz financuje a realizuje výrobu řady krátkých videoklipů z oblasti školkařské produkce, které budou využitelné i pro výuku na zahradnických školách.

Ing. Jiří Horák, zástupce Svazu květinářů a floristů ČR, informoval o projektu pro učitele a studenty z oblasti floristiky. Seznámil zúčastněné také se stavem příprav letošního ročníku tradiční floristické soutěže Děčínská kotva, které se zahradnické školy pravidelně zúčastňují. Letošní 46. ročník této soutěže, která je zároveň Mistrovstvím floristů České republiky, bude mít nosné téma „Ladovská zima“.

Ing. Jiří Uhlíř, zastupující Výstaviště Flora Olomouc, seznámil účastníky semináře s vizemi spolupráce Flory Olomouc se středními školami a ZF MENDELU. O možnostech spolupráce hovořila i Alice Kouřilová ze Zelinářské unie Čech a Moravy. V následné bohaté diskusi byly probírány různé možnosti rozvoje oboustranné spolupráce v naznačených oblastech a tématech.

Diskusní seminář samozřejmě řešil mnoho dalších otázek, které jsou pro současné odborné školství aktuální. Negativní komentáře byly např. zaznamenány i ve věci rozhodnutí o povinné státní maturitě z matematiky, což pro odborné školy znamená opět další snížení rozsahu výuky odborných předmětů ve prospěch gymnaziální látky. Pozornost také vzbudilo rozhodnutí o vyjmutí některých typů škol z povinnosti státní maturity z matematiky. Nesystémovost opatření je zcela zřejmá.
V rámci odborné exkurze, která proběhla v rámci druhého dne jednání, byly navštíveny nové expozice Regionálního muzea v Mikulově – Archeopark Pavlov, jež se dají didakticky využít i v rámci odborných exkurzí studentů zahradnických škol. V další části exkurze, botanické, účastníci workshopu navštívili Pálavské vrchy a seznámili se s aktuálně kvetoucí jarní flórou.

Na závěr semináře se všichni shodli, že podobné diskusní semináře přispívají k rozvoji spolupráce a zlepšení informovanosti jednotlivých zúčastněných subjektů. Další rozvoj spolupráce bude již realizován na úrovni dvou či vícestranných jednání zúčastněných partnerů.

Zpracoval: Petr Salaš, garant semináře