Změny v dotačním titulu na podporu kapkové závlahy

Změny v dotačním titulu na podporu kapkové závlahy

Zpřesnění Zásad MZe,

Dne 3.4. 2018 bylo na webových stránkách MZe zveřejněno Zpřesnění Zásad MZe, které se týká dotačních programů 1.I. „Podpora vybudování kapkové závlahy“ a 1.R. „Podpora restrukturalizace ovocných sadů“, viz následující ODKAZ

Změny byly realizovány z důvodu probíhající notifikace obou dotačních programů u Evropské komise a vyplývají ze souvisejícího dokumentu „Pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014-2020“ Nejdůležitější změny jsou následující:

Změny platné pro oba dotační programy 1.R. a 1.I:

  • zohlednění požadavku na motivační účinek podpory, kdy uznatelné náklady projektu mohou vznikat až po podání žádosti (předběžné žádosti). Za tímto účelem byla vytvořena předběžná žádost (motivační formulář), kterou musí žadatelé o dotační programy 1.I. a 1.R. zasílat před zahájením prací na projektu (zahájení prací na projektu je definováno v části 2.4. Definice, bodě 25 Pokynů EU). Datum podání motivačního formuláře tak musí minimálně o 1 den předcházet předpokládanému datu zahájení konkrétních prací týkajících se předmětu dotace – vyplněný motivační formulář se zasílá emailem na adresy martin.leibl@mze.cz a zuzana.pribylova@mze.cz, originál motivačního formuláře bude poté doložen jako příloha vlastní žádosti o dotaci podávanou ve standardních termínech na příslušné pracoviště OPŽL SZIF
  • doplnění čestného prohlášení, že poskytnutou dotací nedojde ke zvýšení vnitřní míry návratnosti projektu nad běžnou míru návratnosti uplatňovanou v obdobných projektech – čestné prohlášení budou vyplňovat pouze velké podniky při podávání žádosti o dotaci na příslušné pracoviště OPŽL SZIF ve standardních termínech.

Změna platná pouze pro dotační program 1.I.

  •  podmínkou vybudování kapkové závlahy bude instalace zařízení na měření spotřeby vody – tato podmínka bude kontrolována v rámci kontroly na místě OPŽL SZIF

Děkujeme za spolupráci i za šíření této informace ke všem potencionálním žadatelům obou dotačních programů.

S pozdravem

Ing. Martin Leibl, Ph.D.
odbor rostlinných komodit
oddělení speciálních plodin

Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17
117 05 Praha 1
tel. 221 81 2832
mobil 773 791 445
www.eagri.cz