Rostlinolékařské pasy

Rostlinolékařské pasy

Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů Příl.9

Odkaz na seznam rostlin, které nyní musejí mít rostlinolékařské pasy naleznete  ZDE

 

Příloha 9
Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které musejí být před uvedením na trh podrobeny soustavné rostlinolékařské kontrole přednostně v místech jejich produkce, pocházejí-li z Evropské unie, nebo musejí být před povolením vstupu na území Evropské unie podrobeny rostlinolékařské kontrole v zemi původu nebo v odesílající zemi, pocházejí-li z území mimo Evropskou unii, a jejichž dovozci, pěstitelé, výrobci a obchodníci s nimi musejí být registrováni podle § 12 odst. 1 písm. a), b), popřípadě d) zákona

ČÁST A

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty původem z Evropské unie

I. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet škodlivé organismy závažné pro celou Evropskou unii a které musí být opatřeny rostlinolékařským pasem

1. Rostliny a rostlinné produkty

1.1. Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L. kromě Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., určené k pěstování, kromě osiva.
1.2. Rostliny Beta vulgaris L. a Humulus lupulus L., určené k pěstování, kromě osiva.
1.3. Rostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných druhů Solanum L. a jejich kříženců, určené k pěstování.
1.4. Rostliny Choisya Kunt, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. a Vitis L., kromě plodů a osiva.
1.5. Rostliny Citrus L. a jeho kříženců, kromě plodů a osiva.
1.6. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, s listy a stopkami.
1.7. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, které
a) pochází zcela nebo částečně z Platanus L., včetně dřeva hraněného,
a
b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.
———————————————————————————————————————————–
Kód KN Popis zboží
———————————————————————————————————————————–
4401 12 00 Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jiné než jehličnaté
———————————————————————————————————————————–
4401 22 00 Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté
———————————————————————————————————————————–
4401 40 90 Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (kromě pilin), neaglomerované
———————————————————————————————————————————–
ex 4403 12 00 Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné,
zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než jehličnaté
———————————————————————————————————————————–
ex 4403 99 00 Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), březového
(Betula L.), topolového (Populus spp.) nebo eukalyptového (Eucalyptus spp.)), surové, též odkorněné, zbavené
dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními
prostředky
———————————————————————————————————————————–
ex 4404 20 00 Štípané tyče z jiného než jehličnatého dřeva; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky z jiného než jehličnatého dřeva,
zašpičatělé, ale podélně nerozřezané
———————————————————————————————————————————–
ex 4407 99 Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), javorového
(Acer spp.), třešňového (Prunus spp.), jasanového (Fraxinus spp.), březového (Betula L.) nebo topolového (Populus
spp.)), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo na koncích spojované,
o tloušťce převyšující 6 mm
———————————————————————————————————————————–
2. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty produkované právnickými a fyzickými osobami, které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním těchto rostlin, a určené k prodeji osobám, které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním rostlin, jiné než ty rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou připravené k prodeji pouze konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním a k neobchodním účelům a které jsou pěstovány nebo nabízeny k prodeji odděleně od ostatních rostlin a jsou uváděny do oběhu v takové formě (způsob balení, označení, zapěstování), z níž je patrné, že jsou určeny pouze konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním a k neobchodním účelům.

2.1. Rostliny rodů Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. a kříženci, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., všechny kultivary kříženců New Guinea rodu Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. určené k pěstování, kromě osiva, a rostliny bylinných druhů, kromě rostlin čeledi Gramineae určené k pěstování, a kromě cibulí, oddenkových hlíz, oddenků, osiva a hlíz.

2.2. Rostliny Solanaceae kromě těch, které jsou uvedeny v bodu 1.3, určené k pěstování, kromě osiva.

2.3. Rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn. a Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým nebo připojeným pěstebním substrátem.

2.3.1. Rostliny Palmae určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do rodů Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

2.4.
– Osivo a cibule Allium ascalonicum L., Allium cepa L. a Allium schoenoprasum L., určené k pěstování a rostliny Allium porrum L. určené k pěstování,
– osivo Medicago sativa L.,
– osivo Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L. a Phaseolus L.

3. Cibule, oddenkové hlízy, hlízy a oddenky Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston „Golden Yellow“, Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., zakrslých kultivarů a jejich kříženců rodu Gladiolus Tourn. ex L., například Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. a Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. a Tulipa L., určené k pěstování, produkované právnickými a fyzickými osobami, které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním těchto rostlin, a určené k prodeji osobám, které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním rostlin, jiné než ty cibule, oddenkové hlízy, hlízy a oddenky, které jsou připravené k prodeji pouze konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním a k neobchodním účelům a které jsou pěstovány nebo nabízeny k prodeji odděleně od ostatních rostlin a jsou uváděny do oběhu v takové formě (způsob balení, označení, zapěstování), z níž je patrné, že jsou určeny pouze konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním a k neobchodním účelům.

II. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet škodlivé organismy závažné pro určité chráněné zóny a které musí být opatřeny rostlinolékařským pasem platným pro danou zónu v případě dovozu nebo přemísťování do této zóny a při přemísťování uvnitř dané zóny
Kromě požadavků platných pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty podle oddílu I

1. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

1.1. Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr.
1.2. Rostliny Beta vulgaris L., Platanus L., Populus L., Prunus L. a Quercus spp., jiné než Quercus suber, a Ulmus L., určené k pěstování, kromě osiva
1.3. Rostliny Amelanchier Med., Castanea Mill., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L’Hérit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. a Vitis L., kromě plodů a osiva.
1.3.1. Rostliny Palmae, určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících taxonů: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F.C ook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
1.4. Živý pyl určený k opylování z Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L.
1.5. Hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstování.
1.6. Rostliny Beta vulgaris L. určené k průmyslovému zpracování.
1.7. Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy (Beta vulgaris L.).
1.8. Osivo Beta vulgaris L., Castanea Mill., Dolichos Jacq., Gossypium L. a Phaseolus vulgaris L.
1.9. Plody (tobolky) Gossypium L. a nevyzrněná bavlna, plody Vitis L.
1.10. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, které
a) pochází zcela nebo částečně z
– jehličnanů (Coniferales), kromě dřeva prostého kůry,
– Castanea Mill., kromě dřeva prostého kůry,
– Platanus L., včetně dřeva hraněného
a
b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

 


 

 

 

 

ČÁST B

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty původem ze třetích zemí

I. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet škodlivé organismy závažné pro celou Evropskou unii a které musí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením

1. Rostliny určené k pěstování kromě osiva,

ale včetně

– osiva Cruciferae, Gramineae a Trifolium L., původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaye,

– osiva rodů Secale L., Triticum L. a X Triticosecale Wittmack, původem z Afghánistánu, Indie, Íránu, Iráku, Jihoafrické republiky, Mexika, Nepálu, Pákistánu a USA,

– osiva Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf. a jejich kříženců,

– osiva Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L., Capsicum spp., Helianthus annuus L., Medicago sativa L., Oryza spp., Phaseolus L., Prunus L., Rubus L., Solanum lycopersicum L. a Zea mays L.

2. Části rostlin kromě plodů a osiva

– Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium L’Hérit ex Ait, Phoenix L., Populus L., Quercus L. a Solidago L. a řezané květiny Orchidaceae,

– jehličnanů (Coniferales),

– Acer saccharum Marsh. původem z Kanady a USA,

– Prunus L. původem z neevropských zemí,

– řezané květiny Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. a Trachelium L., původem z neevropských zemí,

– listová zelenina Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. a Eryngium L.,

– listy Manihot esculenta Crantz,

– řezané větve Betula L. s listy nebo bez listů,

– řezané větve Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., s listy nebo bez listů, původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské lidově demokratické republiky, Korejské republiky, Mongolska, Ruska, Tchaj-wanu a USA,

– Amyris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Correa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. a Zanthoxylum L.

2.1 Části rostlin Aegle Corr?a, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Correa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour a Vepris Comm., kromě plodů, ale včetně osiva.

3. Plody

– Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. a jejich kříženců, Momordica L., Solanum lycopersicum L. a Solanum melongena L.

– Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. a Vaccinium L., původem z neevropských zemí,

– Capsicum L.

– Punica granatum L., původem ze zemí afrického kontinentu, Kapverd, Svaté Heleny, Madagaskaru, Réunionu, Mauricia a Izraele.

4. Hlízy Solanum tuberosum L.

5. Samostatná kůra

– jehličnanů (Coniferales) původem z neevropských zemí,

– Acer saccharum Marsh., Populus L. a Quercus L. kromě Quercus suber L.,

– Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské lidově demokratické republiky, Korejské republiky, Mongolska, Ruska, Tchaj-wanu a USA,

– Betula L. původem z Kanady a USA.

6. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, které

a) pochází zcela nebo částečně z některého z níže uvedených řádů, rodů nebo druhů rostlin, s výjimkou dřevěného obalového materiálu definovaného v bodu 2. přílohy č. 4 části A oddílu I:

– Quercus L., včetně dřeva hraněného, původem z USA, kromě dřeva, které je zařazeno v odstavci b) pod kódem KN 4416 00 00 a u kterého je doloženo, že bylo zpracováno pomocí tepelného ošetření tak, že bylo dosaženo teploty nejméně 176 °C po dobu 20 minut,

– Platanus L., včetně dřeva hraněného, původem z Arménie, Švýcarska a USA,

– Populus L., včetně dřeva hraněného, původem z kontinentálních amerických zemí,

– Acer saccharum Marsh., včetně dřeva hraněného, původem z Kanady a USA, jehličnany (Coniferales), včetně dřeva hraněného, původem z neevropských zemí, Kazachstánu, Ruska a Turecka,

– Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., včetně dřeva hraněného, původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské lidově demokratické republiky, Korejské republiky, Mongolska, Ruska, Tchaj-wanu a USA,

– Betula L., včetně dřeva hraněného, původem z Kanady a USA,

– Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L., včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, kromě pilin a hoblin, původem z Kanady nebo USA.

a

b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

———————————————————————————————————————————–
Kód KN Popis zboží
———————————————————————————————————————————–
4401 11 00 Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jehličnaté
———————————————————————————————————————————–
4401 12 00 Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jiné než jehličnaté
———————————————————————————————————————————–
4401 21 00 Dřevěné štěpky nebo třísky, jehličnaté
———————————————————————————————————————————–
4401 22 00 Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté
———————————————————————————————————————————–
4401 40 10 Piliny, neaglomerované
———————————————————————————————————————————–
4401 40 90 Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (kromě pilin), neaglomerované
———————————————————————————————————————————–
ex 4403 11 00 Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné,
zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jehličnaté
———————————————————————————————————————————–
ex 4403 12 00 Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné,
zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než jehličnaté
———————————————————————————————————————————–
ex 4403 21 Surové jehličnaté borové (Pinus spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné
než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného
průřezu je 15 cm nebo větší
———————————————————————————————————————————–
ex 4403 22 00 Surové jehličnaté borové (Pinus spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné
než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný
rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
———————————————————————————————————————————–
ex 4403 23 Surové jehličnaté jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo
nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož
libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
———————————————————————————————————————————–
ex 4403 24 00 Surové jehličnaté jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo
nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než
dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
———————————————————————————————————————————–
ex 4403 25 Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) nebo smrkové (Picea spp.), nikoliv
odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými
konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
———————————————————————————————————————————–
ex 4403 26 00 Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) nebo smrkové (Picea spp.), nikoliv
odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými
konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
———————————————————————————————————————————–
4403 91 00 Surové dubové dřevo (Quercus spp.), též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené
barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
———————————————————————————————————————————–
4403 95 Surové březové (Betula spp.) dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené
barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15
cm nebo větší
———————————————————————————————————————————–
4403 96 00 Surové březové (Betula spp.) dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené
barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného
průřezu je 15 cm nebo větší
———————————————————————————————————————————–
4403 97 00 Surové topolové dřevo (Populus spp.), též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než
natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
———————————————————————————————————————————–
ex 4403 99 00 Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), březového
(Betula L.), topolového (Populus spp.) nebo eukalyptového (Eucalyptus spp.)), surové, též odkorněné, zbavené
dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními
prostředky
———————————————————————————————————————————–
ex 4404 Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané
———————————————————————————————————————————–
4406 Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)
———————————————————————————————————————————–
ex 4407 Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na
koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
———————————————————————————————————————————–
4407 91 Dubové dřevo (Quercus spp.) rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem
nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
———————————————————————————————————————————–
ex 4407 93 Dřevo Acer saccharum Marsh., rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem
nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
———————————————————————————————————————————–
4407 94 Třešňové dřevo (Prunus spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené
pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
———————————————————————————————————————————–
4407 95 Jasanové dřevo (Fraxinus spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené
pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
———————————————————————————————————————————–
4407 96 Březové dřevo (Betula spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem
nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
———————————————————————————————————————————–
4407 97 Topolové dřevo (Populus spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené
pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
———————————————————————————————————————————–
ex 4407 99 Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), javorového
(Acer spp.), třešňového (Prunus spp.), jasanového (Fraxinus spp.), březového (Betula L.) nebo topolového (Populus
spp.)), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích
spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
———————————————————————————————————————————–
4408 10 Listy z jehličnatého dřeva na dýhování (včetně listů získaných krájením na plátky vrstveného dřeva), na překližky
nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené
pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm
———————————————————————————————————————————–
4416 00 00 Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin
(dílů pláště) sudu
———————————————————————————————————————————–
9406 10 00 Montované stavby ze dřeva
———————————————————————————————————————————–

7. Zemina a jiné pěstební substráty

7.1. tvořené zcela nebo částečně zeminou nebo pevnou organickou hmotou jako jsou části rostlin, humus včetně rašeliny nebo kůry, jiné než ty, které jsou složeny výhradně z rašeliny,

7.2. ulpělé na rostlinách nebo s nimi spojené, tvořené zcela nebo částečně materiálem uvedeným v podbodu 7.1. nebo tvořené částečně jakoukoliv pevnou anorganickou hmotou, určené k udržení vitality rostlin, původem z

– Turecka,

– Běloruska, Gruzie, Moldavska, Ruska, Ukrajiny,

– neevropských zemí kromě Alžírska, Egyptu, Izraele, Libye, Maroka a Tuniska.

8. Zrno rodů Secale L., Triticum L. a X Triticosecale Wittmack, původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Iránu, Jihoafrické republiky, Mexika, Nepálu, Pákistánu, a USA.

II. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet škodlivé organismy závažné pro určité chráněné zóny a které musí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením platným pro danou zónu v případě dovozu do chráněné zóny a jejich přemísťování uvnitř této zóny

Kromě požadavků platných pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty podle oddílu I

1. Rostliny Beta vulgaris L. určené k průmyslovému zpracování.

2. Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy (Beta vulgaris L.).

3. Živý pyl určený k opylování z Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L.

4. Části rostlin Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., kromě plodů a osiva.

5. Osivo Beta vulgaris L., Castanea Mill., Dolichos Jacq., Mangifera spp. a Phaseolus vulgaris L.

6. Osivo a plody (tobolky) Gossypium L. a nevyzrněná bavlna, plody Vitis L.

7. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, které

a) pochází zcela nebo částečně z jehličnanů (Coniferales), kromě dřeva prostého kůry, původem z evropských třetích zemí, a Castanea Mill., kromě dřeva prostého kůry
a

b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

———————————————————————————————————————————–
Kód KN Popis zboží
———————————————————————————————————————————–
4401 11 00 Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jehličnaté
———————————————————————————————————————————–
4401 12 00 Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jiné než jehličnaté
———————————————————————————————————————————–
4401 21 00 Dřevěné štěpky nebo třísky, jehličnaté
———————————————————————————————————————————–
4401 22 00 Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté
———————————————————————————————————————————–
4401 40 90 Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (kromě pilin), neaglomerované
———————————————————————————————————————————–
ex 4403 11 00 Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné,
zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jehličnaté
———————————————————————————————————————————–
ex 4403 12 00 Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné,
zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než jehličnaté
———————————————————————————————————————————–
ex 4403 21 Surové jehličnaté borové (Pinus spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné
než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného
průřezu je 15 cm nebo větší
———————————————————————————————————————————–
ex 4403 22 00 Surové jehličnaté borové (Pinus spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné
než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný
rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
———————————————————————————————————————————–
ex 4403 23 Surové jehličnaté jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo
nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož
libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
———————————————————————————————————————————–
ex 4403 24 00 Surové jehličnaté jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo
nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než
dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
———————————————————————————————————————————–
ex 4403 25 Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) nebo smrkové (Picea spp.), nikoliv
odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými
konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
———————————————————————————————————————————–
ex 4403 26 00 Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) nebo smrkové (Picea spp.), nikoliv
odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými
konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
———————————————————————————————————————————–
ex 4403 99 00 Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), březového
(Betula L.), topolového (Populus spp.) nebo eukalyptového (Eucalyptus spp.)), surové, též odkorněné, zbavené
dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními
prostředky
———————————————————————————————————————————–
ex 4404 Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané
———————————————————————————————————————————–
4406 Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)
———————————————————————————————————————————–
ex 4407 Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na
koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
———————————————————————————————————————————–
ex 4407 99 Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), javorového
(Acer spp.), třešňového (Prunus spp.), jasanového (Fraxinus spp.), březového (Betula L.) nebo topolového (Populus
spp.)), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích
spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
———————————————————————————————————————————–
4415 Bedny, krabice, laťové bedny, bubny, a podobné dřevěné obaly; dřevěné kabelové bubny; jednoduché palety, skříňové
palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva
———————————————————————————————————————————–
9406 10 00 Montované stavby ze dřeva
———————————————————————————————————————————–

8. Části rostlin Eucalyptus L ‚Hérit.

9. Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales) původem z evropských třetích zemí.“.
Tisk stránky