Aktuality v POR a nakládání s nimi

Aktuality v POR a nakládání s nimi

Změny v oblasti odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Novelou rostlinolékařského zákona účinnou od 1. 12. 2017 a následně novelou prováděcí vyhlášky č. 206/2012 Sb., která nabyla účinnosti dne 22. 2. 2018, došlo v oblasti odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky k řadě změn, které se dotýkají jak přímo fyzických osob, které s přípravky nakládají, tak pořadatelů kurzů a školení.

Rozdělení odborné způsobilosti do 3 stupňů zůstává i po novele zákona, nicméně v rámci jednotlivých stupňů dochází k určitým změnám. Platnost osvědčení I. stupně se zkrátila u nově vydaných osvědčení z 5 na 3 roky, přičemž tato lhůta platí jak pro nově vydávaná osvědčení, tak při prodlužování původního osvědčení. Novela zákona s sebou přinesla ale i nové možnosti získání osvědčení I. stupně. První z nich je získání osvědčení na základě dosaženého vzdělání. V období 3 let po ukončení středního vzdělání s výučním listem v oborech: Zemědělec – farmář, Opravář zemědělských strojů a Zahradník, je absolvent považován za držitele osvědčení I. stupně. Další novinkou jsou zaměstnavatelem organizované kurzy. Po absolvování takového kurzu je dotyčný zaměstnanec považován rovněž za držitele osvědčení I. stupně. Tato osvědčení ovšem platí pouze do konce kalendářního roku, v němž byl kurz absolvován a pouze u zaměstnavatele, který kurz pořádá. Stejný kurz je možné znovu absolvovat nejdříve po dvou letech od předchozího kurzu.

Novela zákona rozšířila možnost získat osvědčení II. stupně, a to na základě dosaženého vzdělání.

Za držitele osvědčení II. stupně se považuje osoba po dobu 3 let od ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v oborech: Rostlinolékařství, Agropodnikání, Vinohradnictví, Zahradnictví, Mechanizace a služby, anebo osoba, která ukončila vysokoškolský magisterský studijní program se zaměřením na fytotechniku.

Postup získání osvědčení III. stupně byl novelou zpřísněn.

Na rozdíl od předchozí úpravy, kdy se žadatel o III. stupeň mohl přihlásit na zkoušku přímo, je nyní nutné absolvovat základní kurz v délce 18 hodin.
Vyhláškou byly upřesněny podmínky složení zkoušky v souvislosti s časovým odstupem od absolvování potřebného kurzu nebo doplňujícího školení. Zkoušku je možné absolvovat nejpozději do 12 měsíců ode dne absolvování základního kurzu (pro vydání osvědčení II. nebo III. stupně) nebo doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení III. stupně. Oproti předchozí úpravě je dále jednoznačně stanoveno, že v případě, pokud zkouška není úspěšně složena, je třeba zkoušku opakovat v jiném termínu.
Novela zákona taktéž upřesnila období, během kterého lze prodloužit osvědčení II. stupně. ÚKZÚZ nyní prodlouží osvědčení, pokud držitel v posledních 12 měsících platnosti původního osvědčení absolvuje prodlužovací školení a podá žádost o vydání osvědčení.
Změny se dotýkají i vzdělávacích zařízení pověřených MZe, kdy již nestačí, aby odborné rostlinolékařské znalosti předávala osoba, jež je pouze držitelem osvědčení III. stupně. Požadavky na kvalifikaci se zpřísnily a je nezbytné, aby výuka byla zabezpečena tzv. odborným školitelem. Poskytování odborných rostlinolékařských znalostí odborným školitelem je rovněž požadováno i v případě kurzů organizovaných zaměstnavatelem.

Novelou zákona jsou ÚKZÚZ vymezeny nové kompetence v oblasti dozoru nad dodržováním podmínek poskytování znalostí v rámci pořádání kurzů a školení k získání a prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti, které zajišťují vzdělávací zařízení k této činnosti pověřená MZe. Dále budou dozorovány povinnosti zaměstnavatelů pořádající kurzy pro své zaměstnance.

V příloze naleznete novinky v nařízeních Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Ke stažení

Curatio (pdf, 695 KB)
Stutox (pdf, 708 KB)