Usnesení Valné hromady Svazu školkařů ČR

Usnesení Valné hromady Svazu školkařů ČR

Plénum Valné hromady (dále jen VH) Svazu školkařů ČR (dále jen SŠ ČR) na svém zasedání dne 8.2.2016 ve školícím středisku Skalský Dvůr, Lísek schválilo usnesení v tomto znění:

 1. Plénum uctilo památku zesnulých význačných osobností zahradnického oboru.
 2. Členové předsednictva popřáli zasloužilým členům SŠ ČR k jejich významným životním jubileím: Vlastimil Šincl, Jaroslav Jiříček, Petr Kadličík, Jaroslav Hladík, Ludmila Teplanská, Miloš Novák, Libor Vavřík, Karel Kalouš a k jubileu firem Horák Bystřice pod Hostýnem, a školek Litomyšl.
 3. Program VH SŠ ČR byl schválen všemi hlasy.
 4. Volba mandátové komise ve složení paní Gabriela Pasičová, pan Ing. Karel Zeman schválena všemi hlasy.
 5. Volba návrhové komise ve složení Ing. Pavel Halama, Ing. Petr Jelínek schválena všemi hlasy.
 6. Volba volební komise Ing. Václav Červinka, Ing. Patrik Wieder, Ing. Pavel Schuch schválena všemi hlasy.
 7. Zprávu o činnosti SŠ ČR za uplynulý rok přednesla Ing. Marie Horáková – tajemník svazu. Zpráva byla přijata všemi hlasy.
 8. Zprávu o hospodaření SŠ ČR za uplynulý rok 2015 přednesla Ing. Marie Horáková – tajemník svazu. Zpráva byla přijata všemi hlasy.
 9. Zprávu revizní komise přednesla Ing. Margit Tobolová.
 10. Mandátová komise konstatovala, že ve SŠ ČR je registrováno 86 členů s celkovým počtem 86 hlasů.
 11. Z uvedeného počtu je přítomno na VH SŠ 52 členů s celkovým počtem 52 platných hlasů (tj. 60,46%). Z uvedeného stavu vyplývá, že VH SŠ ČR je usnášeníschopná dle stanov SŠ ČR.
 12. VH SŠ ČR schválila přijetí nových členů: Agro CS a.s., Školka Kiwi, Zahradnictví Flos, Flora Olomouc a.s. přijati všemi hlasy.
 13. Volby – doplnění předsednictva, VH SŠ ČR dovolila do předsednictva tyto kandidáty s celkovým počtem z 53 hlasů Doc. Petr Salaš 51 hlasů, Vlastimil Pasič 48 hlasů, Ing. Adam Studený 39 hlasů, Ing. Ondřej Otomanský 33 hlasů, náhradníci Ing. Kula 25 a Zábojník 12
 14. Ukončení členství na vlastní žádost Haupt, Sukeník , Obora Valtice, Pereza, Růžička vyloučeni za neplacení členských příspěvků, Ing. Rajnochová a SŠ sociální a služeb.
 15. Tajemnice přednesla hodnocení akce Zelená Burza 2016
 16. Tajemník AZS přednesl zprávu o činnosti asociace
 17. VH SŠ schválila rozpočet na rok 2016 všemi hlasy
 18. VH zmocňuje předsednictvo kooptovat své zástupce do všech spolků a institucí jichž jsme členem
 19. Plénum VH SŠ ČR schválilo plán práce pro rok 2016 v tomto znění:
  a) Uspořádat zájezd 2016 do Polska.
  b) Uspořádat Zelenou burzu na BVV
  c) Prezentovat SŠ ČR na výstavě Flora Olomouc a Zelený svět
  d) Aktivní účast při jednání Agrární komory ČR potažmo Asociace zahradnických společenstev.
  e) Podpora členů a prezentace na zahraničních výstavách.
  f) Sledování změn v legislativě a včasné informování členů SŠ ČR.
  g) Sledovat problematiku registrace přípravků na ochranu rostlin a spolupracovat s ÚKÚZ.
  h) Sledování novely vodního zákona a zmapování zdrojů v jednotlivých školkách.
  ch) Dotace a dotační tituly – mapování a zlepšení podmínek v dotačních titulech pro zahradnický sektor
  i) Řešení problematiky kritické situace zahradnického školství.
  j) Propagace značky Česká rostlina
  k) Zjištění podmínek pro zřízení marketingového fondu.
 20. VH SŠ schvaluje setrvání v AZS za těchto podmínek: 2 hlasy za 80 000,- , jedno místo v agrární komoře , Ing. Dusbaba nebude ve funkci řídícího tajemníka, statutárního ani výkonného orgánu AZS schváleno 39 hlasy 9 se zdrželo.
 21. Předsednictvo SŠ zařídí revizi a doplnění účetnictví SŠ za roky 2012 a 2013 schváleno 35 hlasy zdržel se 5 a 3 proti.
 22. Usnesení zasedání VH SŠ ČR bylo schváleno všemi hlasy.

 

Zpracovala návrhová komise ve složení:
Ing. Pavel Halama, Petr Jelínek